0 Kč

Ochrana osobních údajů, bezpečnost

I. Podmínky zpracování osobních údajů

 1. V souvislosti s poskytováním internetových služeb www.bernardmassard.cz (dále jen „správce“) dochází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), ke zpracování osobních údajů jednotlivých zákazníků (subjektů údajů). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu zákazníka; tím není dotčeno právo správce zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu zákazníka, pokud budou splněny podmínky stanovené ZOOÚ.
 2. Osobní údaje každého zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný zákazník poskytne, a dále v rozsahu údajů, které vzniknou či budou poskytnuty zákazníkem při využívání služeb správce. Úplný rozsah osobních údajů zpracovávaných ve vztahu k zákazníkovi v souvislosti s poskytování služeb správcem je následující: jméno a příjmení, adresa, doručovací adresa, firemní adresa, e-mail, telefon, rok narození, údaje o objednávkách, uživatelské jméno a heslo.
 3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřizování objednávek a marketingové oslovení zákazníka.
 4. Osobní údaje jednotlivých zákazníků jsou v rozsahu podle odstavce 1.2 zpracovávány manuálně v písemné formě a/nebo automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje budou začleněny do databáze zákazníků, kterou správce tvoří pro účely své činnosti.
 5. Osobní údaje jsou ve vztahu k zákazníkovi zpracovávány po dobu 3 let ode dne poslední objednávky učiněné konkrétním zákazníkem. Doba zpracování se vždy automaticky prodlužuje o další rok, pokud zákazník ve lhůtě nejpozději 1 měsíc před skončením doby zpracování neinformuje správce o tom, že se zpracováváním svých údajů nadále nesouhlasí.
 6. Každý zákazník má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za účelem podle odstavce 1.3; poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Správce nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Pokud se však zákazník rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout či písemně vyjádří svůj nesouhlas se zpracováním, nebude moci být navázán smluvní vztah mezi zákazníkem a správcem.
 8. Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat správce o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud správce údajů žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
 9. Zákazník v souvislosti s využitím služeb internetového prodeje www.bernardmassard.cz, uděluje na základě výše uvedených informací a poučení správci svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle § 5 odst. 2 ZOOÚ. Souhlasí, aby jeho osobní údaje byly v rozsahu uvedeném v odstavci 1.2 výše zpracovávány za účelem stanoveným správcem podle odstavce 1.3 výše, a to po dobu podle odstavce 1.5 výše. Pro odstranění pochybností zákazník potvrzuje, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje i ve vztahu ke službám, které mu budou po udělení tohoto souhlasu ze strany správce nabídnuty a které na základě svého rozhodnutí zákazník využije.
 10. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen vyjádřením souhlasu v elektronické formě (zaškrtnutím souhlasu v registračním formuláři), případně podpisem tohoto souhlasu v písemné formě.
 11. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli zcela či ve vztahu k určitému účelu odvolat, avšak odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů povede k ukončení smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a zákazník nebude moci využívat žádnou ze služeb poskytovaných správcem.
 12. Pokud je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnut v elektronické podobě, souhlasí zákazník rovněž s tím, že záznam o jeho poskytnutí provedený automatizovaně v systémech správce bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. 

II. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Zákazník v souvislosti s využitím služeb internetového prodeje www.bernardmassard.cz, uděluje na základě výše uvedených informací a poučení správci svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle § 5 odst. 2 ZOOÚ. Souhlasí, aby jeho osobní údaje byly v rozsahu uvedeném v odstavci 1.2 výše zpracovávány za účelem stanoveným správcem podle odstavce 1.3 výše, a to po dobu podle odstavce 1.5 výše. Pro odstranění pochybností zákazník potvrzuje, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje i ve vztahu ke službám, které mu budou po udělení tohoto souhlasu ze strany správce nabídnuty a které na základě svého rozhodnutí zákazník využije.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen vyjádřením souhlasu v elektronické formě (zaškrtnutím souhlasu v registračním formuláři), případně podpisem tohoto souhlasu v písemné formě.
 3. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli zcela či ve vztahu k určitému účelu odvolat, avšak odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů povede k ukončení smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a zákazník nebude moci využívat žádnou ze služeb poskytovaných správcem.
 4. Pokud je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnut v elektronické podobě, souhlasí zákazník rovněž s tím, že záznam o jeho poskytnutí provedený automatizovaně v systémech správce bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.